Metoda K2Lider.eu dotycząca nauczania języka angielskiego bazuje na przeprowadzonych badaniach naukowych w kilku warszawskich szkołach średnich. Dodatkowo została ona rozszerzona o grupę studentów. Dzięki temu może być z powodzeniem stosowana zarówno w kształceniu uczniów, jak i osób dorosłych.

Na tej podstawie zebrane dane posłużyły wyodrębnieniu tzw. specyfiki polskiej i skupieniu się na błędach, które jako Polacy popełniamy najczęściej.

Wyodrębnione zostały następujące zagadnienia gramatyczne:

  1. Czasy strona czynna – active voice,
  2. Czasy strona bierna – passive voice,
  3. Tryby warunkowe – conditionals,
  4. Mowa zależna – reported speech,
  5. Słowotwórstwo – word formation,
  6. Wzory łączenia czasowników – verb patterns,
  7. Transformacje – transformations,
  8. Czasowniki frazowe – phrasal verbs,
  9. Przyimki at/on/in oraz zaimki a/an/the,
  10. Indywidualne braki poszczególnych uczniów.

Kolejnym elementem metody jest maksymalne zaangażowanie ucznia w proces komunikacji prowadzonej tylko w języku angielskim. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, stosowana jest metoda total immersion.

Dodatkowo, do opracowania procesu kształcenia każdego ucznia z osobna, brana jest pod uwagę matryca sprawności językowych oraz indywidualnych predyspozycji uczniów w oparciu o cechy intelektualne i osobowościowe.

Wszystkie te elementy dają razem bardzo unikalną skuteczność zarówno zdawania egzaminów, nauki komunikowania się w języku angielskim, jak też całościowego rozwoju osobowości ucznia.